free simple website templates

چشم انداز نشاط دارو


ما مردم ، بیماران ، والدین ، مراقبان ، محققان و... همه ما نشاط دارو هستیم
همه با هم یک سازمان متحدیم که به بهداشت و درمان اختصاص داده شده و
 برای بهبود زندگی مردم در سراسر جهان کار می کند

ما نوآوری علمی را به راه حل های مراقبت های بهداشتی تبدیل می کنیم. ما این
شجاعت را داریم که برای فرصت برابر بجنگیم و در برابر تبعیض بایستیم

ما معتقدیم که حرکت به سمت سلامتی با آموزش آغاز می شود